Whistleblowing pro firmy - Co požaduje zákon

Co požaduje zákon upravující whistleblowing

Co požaduje zákon upravující whistleblowing pro firmy

Zákon číslo 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů na základě příslušného předpisu Evropské unie upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osoby, která oznámení učinila. Současně zavádí pro vybrané subjekty povinnost zřízení vnitřního oznamovacího systému pro firmy.

 

Kdo je povinen zavést vnitřní oznamovací systém

Zákon upravující whistleblowing pro firmy určuje okruh tzv. povinných subjektů, které jsou povinny zavést vnitřní oznamovací systém pro firmy. Mezi povinné subjekty patří mimo jiné:

 • obce mající více než 10 000 obyvatel
 • zaměstnavatelé zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců
 • orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně
 • orgán veřejné moci vykonávající působnost a osoby vykonávající činnost ve vyjmenovaných odvětvích
 • a další

 

Povinnosti kladené na povinné subjekty

 • zavedení vnitřního oznamovacího systému pro firmy
 • určení příslušné osoby (prověřovatele)
 • zajištění možnosti oznamovatele podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pro firmy písemně, ústně nebo osobně
 • způsobem umožňující dálkový přístup uveřejnit informace o:
  - způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pro firmy a ministerstvu
  - označení příslušné osoby a jejích kontaktních údajů pro příjem oznámení
  - rozhodnutí, zda povinný subjekt umožňuje příjem oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost
 • zajistit poučení příslušné osoby o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze zákona o ochraně oznamovatelů
 • přijmout opatření, aby se s podaným oznámením mohla seznamovat pouze příslušná osoba
 • zabezpečit posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou
 • zabezpečit v zákonných lhůtách vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení
 • přijmout vhodná opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení

 

Zákon o ochraně oznamovatelů umožňuje povinné osobě plnění těchto povinností zajistit formou outsourcingu jinou osobou.

 

Od kdy platí povinnosti zavedené zákonem

 • od 1.8.2023 pro společnosti zaměstnávající 250 a více zaměstnanců a veřejnou správu
 • od 15.12.2023 pro zaměstnavatele zaměstnávající 50 a více zaměstnanců
NAHORU